top
  •   
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 
 
ควรปรับปรุง
พอใจ
พอใจมาก
    
 
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร
สายด่วน 1170
ถามตอบ FAQ
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 

         สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 และ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้กำหนดแนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน

         ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) มีภารกิจและอำนาจหน้าที่หนึ่งคือ เป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน และการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ยากจน ดำเนินการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล รายงาน สถิติผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร เกษตรกร และผู้ยากจน

โครงสร้างหน่วยงาน


การติดต่อ
          สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
          สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
          เบอร์โทรติดต่อ โทรศัพท์ 02-629-9091 , 02-629-9072   Fax 02-629-8985