วันที่ประกาศ: 2014-07-08 เวลา: 16:08:47 
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 600/2557 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  www.moac.go.th/helpcenter/?filename=helpcenter
ผู้ประกาศ :  นรพร คำภาแก้ว