วันที่ประกาศ: 2014-09-18 เวลา: 16:05:00 
 ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด กษ 0220/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0205.3/ว2473ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงหรือหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วย
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว