วันที่ประกาศ: 2014-12-17 เวลา: 15:55:09 
 แจ้งเวียน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด ตามหนังสือ ที่ กษ 0220/ว 4216 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งบัญชานายกรัฐนมตรีว่า "ขอความร่วมมือเรื่องใดเป็นความขัดแย้งกับรัฐบาล แก้ไขกันอย่าใช้ความรุนแรงต่อการปฏิบัติรับฟังความคิดเห็น" 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว