วันที่ประกาศ: 2015-02-17 เวลา: 15:36:56 
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ด้วยผูู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) กำหนดให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารซึ่งกำกับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว