วันที่ประกาศ: 2015-11-03 เวลา: 14:25:13 
 แจ้งเวียน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 7331 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว