วันที่ประกาศ: 2016-02-23 เวลา: 10:47:12 
 แจ้งเวียน เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประชาชน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๕/ว ๑๒๙๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหารกองทุนฯ ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามสำเนาหนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ ว ๑๑๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว