วันที่ประกาศ: 2016-11-29 เวลา: 10:34:53 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานพิจารณาและแจ้งตอบผู้ร้องโดยตรง พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง สป.กษ. ทราบต่อไปด้วย หากผลดำเนินการเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบด้วย
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว