วันที่ประกาศ: 2017-02-17 เวลา: 15:35:06 
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) เห็นสมควรแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบ หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานขอให้เร่งพิจารณาดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งสำเนาเแจ้ง สป.กษ. เพื่อทราบต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว