วันที่ประกาศ: 2017-07-07 เวลา: 10:25:57 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ว4098 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
  ผลการสำรวจมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วย
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว