วันที่ประกาศ: 2019-09-03 เวลา: 10:58:18 
 ด่วนที่สุด ที่ กษ 0220/ว 5202ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานระบบรับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว