วันที่ประกาศ: 2014-01-05 เวลา: 19:10:49 
 เรื่องร้องเรียนทั่วไปที่อยู่ระหว่างดำเนินการปีงบประมาณ 2556 ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556) 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การสวนยาง
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมชลประทาน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้ประกาศ :