วันที่ประกาศ: 2014-09-19 เวลา: 11:47:39 
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 แจ้งเวียน หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 2605 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
  เรื่องร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 แจ้งเวียน หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 2605 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กรุณาแจ้ง ให้ สป.กษ. ทราบภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เพื่อ สป.กษ. จักได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดทราบต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว