วันที่ประกาศ: 2014-11-19 เวลา: 14:29:43 
 ตามหนังสือ ที่ กษ 0220/ว 3536 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ขอให้ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
  ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาดำเนินการ หากมีผลประการใดกรุณาแจ้ง สป.กษ.ให้ทราบต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นรพร คำภาแก้ว