วันที่ประกาศ: 2014-12-17 เวลา: 15:38:45 
 แจ้งเวียนหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 4174 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว