วันที่ประกาศ: 2015-01-22 เวลา: 11:32:46 
 แจ้งเวียนหน่วยงานฯขอให้ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-วันที่ 20 มกราคม 2558 ตามหนังสือเวียน ที กษ 0220/ว431 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 http://203.150.224.65/moac/officer/index.php 
  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแต่ละหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
203.150.224.65/moac/officer/index.php
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว