วันที่ประกาศ: 2015-09-22 เวลา: 11:12:16 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ ว 5911 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557- 15 กันยายน 2558 
  สป.กษ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการ ขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการ และหากผลดำเนินการเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว