วันที่ประกาศ: 2016-01-28 เวลา: 10:13:54 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 407 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559  
  ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ได้จากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http:moac.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อ "รับเรื่องร้องทุกข์"
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว