วันที่ประกาศ: 2016-03-09 เวลา: 10:29:33 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ ว 1687 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29กุมภาพันธ์ 2559 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว