วันที่ประกาศ: 2016-03-31 เวลา: 15:04:40 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 2623 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559  
  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว