วันที่ประกาศ: 2016-06-02 เวลา: 10:16:46 
 แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 4396 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤษภาคม 2559 
  ในการนี้ สป.กษ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานปรากฎว่ามีเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลดำเนินการ จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาและแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยตรง พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง สป.กษ. ทราบต่อไปด้วย
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว