วันที่ประกาศ: 2016-07-27 เวลา: 15:10:48 
 แจ้งเวียน เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่าง่รอผลการดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0220/ว 5859 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
  สป.กษ. ได้ดำเนิน่การตรวจสอบ่าข้อมูลเรื่องร้องเรียน่ร้องทุกข์ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานปรากฎว่ามีเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลดำเนินการ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสา่รที่แนบมาพร้อมนี้)
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว