วันที่ประกาศ: 2016-08-10 เวลา: 15:08:56 
 ข้อตกลงระดับการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน และแผนผังกระบวนการทำงานการจัดกาารเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ
1.1งานที่ให้บริการ
1.2หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.3ขอบเขตการให้บริการ
1.4ข้อกำหนดการให้บริการ
1.5ระดับการให้บริการ
1.6ขั้นตอนการให้บริการ
1.7การรับเรื่องร้องเรียน
2.แผนผังกระบวนการทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว