วันที่ประกาศ: 2016-08-15 เวลา: 14:35:37 
 แจ้งเวียน ตามบันทึกหนังสือที่ กษ 0220/ว5051 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว