วันที่ประกาศ: 2016-08-19 เวลา: 10:20:30 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ว5112 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน 
  ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานส่งเรื่่องให้ดำเนินการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว