วันที่ประกาศ: 2016-08-30 เวลา: 10:59:12 
 แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 6738 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 29 สิงหาคม 2559 
  สป.กษ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานปรากฎว่ามีเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และหากผลดำเนินการเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบภายในวันที่ 12 กันยายน 2559
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว