วันที่ประกาศ: 2016-09-29 เวลา: 10:44:16 
 แจ้้งเวียน ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว5836 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ 
  สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีหนังสือ คสช(สลธ)1.5/370 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 แจ้งว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยึดถือการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว