วันที่ประกาศ: 2016-09-29 เวลา: 10:49:03 
 แจ้งเวียน ตามบันทึกหนังสือที่ กษ 0220/ว 6024 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ได้ข้อยุติ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 7371 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน โดยขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสนใจและดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว