วันที่ประกาศ: 2016-09-29 เวลา: 10:55:12 
 แจ้งเวียนตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0220/ว7598 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-27กันยายน 2559  
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว