วันที่ประกาศ: 2016-09-29 เวลา: 11:04:55 
 สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2559 ตามบันทึกหนังสือที่ กษ 0220/8143 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559  
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว