วันที่ประกาศ: 2016-10-19 เวลา: 13:24:20 
 หนังสือแจ้งเวียนตามหนังสือด่วนมาก ที่ กษ 0220/ว 3623 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่อง การกำหนดให้ระบบ"รับเรื่องราวร้องทุกข์" ภายในเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกลไกในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ในการนี้ เพื่อให้บูรณาการการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่านระบบ "รับเรื่องราวร้องทุกข์" ภายในเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว