วันที่ประกาศ: 2016-12-28 เวลา: 11:06:41 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการ
หากผลดำเนินการเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบภายในวันที่ 9 มกราคม 2559 เพื่อ สป.กษ. จักได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดทราบต่อไป
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว