วันที่ประกาศ: 2017-02-01 เวลา: 10:43:39 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-26 มกราคม 2560 
  ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากผลดำเนินการเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว