วันที่ประกาศ: 2017-02-22 เวลา: 11:02:51 
 แจ้งเวียนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0220/ว 1420 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว