วันที่ประกาศ: 2017-02-28 เวลา: 10:57:13 
 แจ้งเวียนตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 1238 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
  เอกสารแนบ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ตามสำเนาหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.09/31 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว