วันที่ประกาศ: 2017-04-27 เวลา: 10:52:30 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามหนังสือที่ กษ 0220/ว 2343 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.09/31 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว