วันที่ประกาศ: 2017-06-28 เวลา: 14:07:52 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0220/ว3836 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว