วันที่ประกาศ: 2018-01-03 เวลา: 09:17:47 
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0220/ว 7900 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว