วันที่ประกาศ: 2018-04-17 เวลา: 13:28:03 
 ที่ กษ 0220/ว 2057ลงวันที่4เมษายน 2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสังกัด สป.กษ.
 ดาวน์โหลดไฟล์
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว