วันที่ประกาศ: 2019-01-25 เวลา: 14:53:25 
 ที่ กษ 0220/317ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2561 
 
ผู้ประกาศ :  นางสาวนรพร คำภาแก้ว